EN

סביבה וקיימות

הנהגת וצוות הקבוצה מכירים בחשיבות הניהול הסביבתי והבר קיימא ובצורך לפעולה לשיפור מתמיד של הביצועים בתחומים הסביבתיים לצורך שמירה על כדור הארץ ועל זכותו הטבעית של הדור הנוכחי והדורות הבאים לנשום אוויר נקי, ליהנות מסביבה בריאה נקיה וטבעית. לפיכך, הנהגת וצוות הקרן והחברות הבנות גיבשו במשותף עקרונות ודפוסי פעולה לקידום איכות הסביבה ולפיתוח בר קיימא ומאמצים אותם כדלקמן:

מחזור בפארק העסקים

החברה מבצעת באופן יזום הקמת מרכזי מיחזור ייעודיים לרווחת דיירי הפארק, פינוי פסולת ממפעלים בפארק והצבה ופינוי מכולות לאיסוף פסולת ביתית בחצרות מפעלים.

אנרגיה

המעבר למקורות אנרגיה מתחדשים הולך והופך לצו השעה, השימוש הנרחב בדלקים פוסיליים – בתעשייה, בתחבורה, בהפקת חשמל – גורם לזיהום הקרקע ומי התהום וכמובן זיהום האוויר והחמרת אפקט החממה.
בדרך ל"גמילה" המיוחלת משימוש בדלקים פוסיליים ועד לצריכת חשמל ירוק ממקורות מתחדשים בלבד, עלינו לעבור עוד מספר תחנות דוגמת התייעלות אנרגטית ומעבר לשימוש בגז טבעי היכן שניתן.

המטרות שלנו:

  1. שאיפה להתייעלות תמידית בצריכת האנרגיה.
  2. הפיכת פארק התעשייה ל"מיקרו-גריד" וניהול רשת חשמל עצמאית ובלתי תלויה המוזנת מתמהיל מקורות אנרגיה שונים.

התייעלות אנרגטית

מערכות פוטו-וולטאיות בפארק העסקים

כיום מותקנות מערכות פוטו-וולטאיות על גגות רוב מבני החברה תחת אסדרת "מונה נטו" בהיקף כולל של כ- 5 MW.

גז טבעי בפארק העסקים

פעולות שכבר ביצענו: הנחת תשתיות הולכת גז טבעי ברחבי הפארק וסביבתו הקרובה. במסגרת כניסת הגז אל הפארק חוברו מספר מפעלים תעשייתיים אל רשת הולכת הגז.