דלג לתוכן הראשי
EN

תנאי שימוש באתר caesarea.com11

כללי

1.1 אתר זה caesarea.com (“האתר”), פועל בבעלות ובניהולה של החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד בע”מ ו/או מי מטעמה (“החברה”) ונועד לספק לך תוכן ומידע על החברה ופעילויותיה ולהציע לך שירותים מסוימים. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש”), למדיניות הפרטיות של האתר וכן להוראות כל דין.

1.2 תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין כל אדם שייכנס לאתר ו/או שיבצע שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים המצויים ו/או המוצעים במסגרתו, בין שהם קיימים באתר ובין שניתן להשיגם באמצעות האתר (“המשתמש/ת” או “את/ה”). עם זאת, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מכל התחייבות או התקשרות אחרת בינך לבין החברה.

1.3 עם כניסתך לאתר וטרם פעולה כלשהי באתר או שימושך בשירותים המוצעים בו, הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את תנאי השימוש כמפורט להלן. בכניסתך לאתר ושימושך בתכניו את/ה מביע/ה את הסכמתך, ללא כל הגבלה או הסתייגות, לאמור בתנאי השימוש. כל שימוש בתוכן אתר זה ו/או בשירותים המוצעים בו, אסור בהחלט, אלא בהתאם לתנאי השימוש.

1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר, ועל כן הנך מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

2. מידע ותכנים באתר

2.1 החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר והשירותים המוצעים בו, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת ולפי שיקול דעתה, והנך מוותר/ת בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה, והנך מנוע/ה ומושתק/ת מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

2.2 החברה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, את מבנה האתר, את תוכנו ואת השירותים המוצעים באתר. החברה אינה מתחייבת כי מידע שהיה קיים במועד מסוים יוסיף ויופיע גם בעתיד.

2.3 החברה מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לפרטיות. אם הנך סבור/ה כי תוכן כלשהו המתפרסם באתר פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך או לאחר, הנך מוזמן/נת ומתבקש/ת ליידע את החברה על כך מידית בכתב, באמצעות פרטי הקשר המצוינים בסעיף “פניה לחברה”. צעדים שיינקטו על-ידי החברה, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

2.4 ככל שתשלח/י לחברה המלצות או השגות בקשר לאתר ו/או לשירותים, החברה תהיה רשאית לעשות בהן שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור.

3. הסכמה לתנאי השימוש באתר

3.1 אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא והחברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד/י באחד או יותר מתנאי השימוש. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש, בעשותך שימוש באתר את/ה מתחייב/ת להימנע מביצוע הפעולות הבאות:
1. הפרת תנאי השימוש או הפרה של כל הוראה אחרת החלים על פי כל דין;
2. התחזות לכל אדם או ישות, מתן הצהרה כוזבת ביחס לזהותך או מסירת פרטים כוזבים;
3. שימוש באתר באופן המפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין;
4. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר;
5. זיוף או מחיקת אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר לאתר;
6. הצגת האתר או כל חלק ממנו באופן גלוי או נסתר; קישור לאלמנטים באתר כגון תמונות, סרטונים ותוכן אחר, במנותק מדפי האתר בהם הופיעו במקור, לרבות הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה;
7. מכירה, הפצה או עשיית כל שימוש כלכלי ו/או מסחרי במידע ו/או בשירותים המוצעים באמצעות האתר;
8. התערבות, שיבוש או הפרעה לתפקוד האתר או פגיעה באבטחת האתר; סריקה, זיהוי או חשיפה של כל פרצה או חולשת אבטחה באתר או בשרתים, לרבות על ידי: (א) הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אתר זה; (ב) מעקף או ביצוע מניפולציה בתפקוד האתר או ניסיון לבצע פעולות אשר אינן נגישות, אינן מתועדות באתר או שאחרת לא ניתן היה לבצען; או (ג) שימוש או הפעלה של כל מערכת אוטומטית, לרבות ומבלי להגביל, רובוטים, זחלנים (crawlers) או יישומים דומים, על מנת לאסוף ולקבץ תוכן מהאתר למטרת תחרות באתר, ובאופן אשר עלול לפגוע או לשבש את תפקוד האתר.

3.2 האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

4. הגבלת אחריות של החברה

4.1 השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (“As is”) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש באתר. השימוש בשירותים ובתכנים המוצגים באתר לרבות במכשירי הקצה, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

4.2 החברה (ו/או מי מטעמה) אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר, לרבות ומבלי לגרוע השירותים המסחריים (כהגדרתם להלן) ו/או באתרים מקושרים (כהגדרת מונח זה להלן) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, אבטחתם, והשפעתם על המכשירים של המשתמשים באתר. כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר, עקיף, אגבי, תוצאתי או כל נזק אחר, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר ו/או בגין חוסר היכולת להשתמש באתר, והכל במידה המרבית המותרת על פי הדין.

4.3 למרות שהחברה עושה מאמצים סבירים לשמור על המידע המועלה על ידה באתר מעודכן ומדויק, הרי שהחברה אינה מציגה או מבטיחה כי התכנים באתר מדויקים או מעודכנים. החברה לא תהיה אחראית לשום פעולה שתעשה בהתבסס על המידע המוצג באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביחס לשירותים והחברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חובה לכל טעות, השמטה או אי דיוק במידע המוצג באתר.

4.4 למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים המופיעים באתר באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג’ (“אתרים מקושרים”) ושאינם מהווים שירותים מסחריים (כהגדרתם להלן). כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות (“תוכן צד ג'”) המוצגים באתרים מקושרים ו/או בכל תוכן צד ג’ שהאתר או שהאתרים המקושרים מפנים אליהם וכל הסתמכות שלך על כל תוכן צד ג’ המוצג או המפורסם באתרים המקושרים, נעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

4.5 החברה אינה צד לעסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות האתרים המקושרים, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים המקושרים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת או מודעה המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

4.6 החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. חרף זאת, לא תהיה לך שום תביעה, דרישה ו/או טענה כלפי החברה או מי מטעמה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למערכות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, תוכנה בקווים ובמערכות תקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה. בכפוף לכל דין, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף או עוגמת נפש שיגרמו לך בשל האמור בסעיף זה. החברה אינה אחראית לגבות את המידע המועלה על ידי משתמש/ת לאתר, ככול שמועלה.

5. אחריות המשתמש

הנך מסכים/מה בזאת ומתחייב/ת לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל הוצאה, נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד ומע”מ כדין והוצאות משפט ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי החברה ו/או מי מטעמה כאמור על ידי צד ג’ ו/או עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של הפרה של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו.

6. הגנה על פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. למעבר למדיניות הפרטיות, אנא לחץ כאן. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לעיין בה מעת לעת.

7. קניין רוחני

7.1 כל הזכויות והבעלות באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עיצוב האתר, התוכן, זכויות היוצרים, סמלי המסחר, שמות המסחר, זכויות קניין רוחני אחרות וכל מוניטין הקשור בהן (“קניינה הרוחני של החברה”), שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים, שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. סימני המסחר ומודעות של צדדים שלישיים (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד (אשר גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש).

7.2 תמונות של אנשים או מקומות המוצגות באתר הינם רכושה של החברה או לחלופין מוצגים בהרשאת הבעלים ע”י החברה. השימוש בתמונות אלה על ידך או ע”י מי מטעמך הינו אסור, למעט אם הותר במפורש באתר עצמו. כל שימוש לא מאושר בתמונות אלו יכול להוות הפרה, בין היתר של חוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, חוקי הגנה על פרטיות ופרסום, וכן תקנות וחוקים אחרים בתחום התקשורת.

7.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אינך רשאי/ת להעתיק, להפיץ, להציג, לתרגם, או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככול שתינתן).

7.4 הינך רשאי/ת להוריד (Download) למחשבך את החומר אשר מוצג באתר, למטרות לא מסחריות ולצורך שימושך האישי בלבד, בתנאי כי תשמור/י ותשאיר/י את כל ההוראות וההודעות הנוגעות לזכויות יוצרים או לזכויות אחרות הקיימות באתר. אין להפיץ, לשנות, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להעביר, להדביק, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר או לעשות כל שימוש אחר בחומר באתר, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ובכלל זאת בטקסט, בתמונות, בקטעי השמע או הווידאו שבאתר, למטרות שאינן לשימוש אישי.

8. שירותים בתשלום

8.1 החברה עשויה לאפשר באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת, שירותים בתשלום מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הרשמה לקורסים חוגים ורכישת כרטיסים למופעים (“שירותים מסחריים”). יובהר כי השירותים המסחריים המוצעים באתר הינם שירותים המוצעים למשתמש על ידי החברה ואינם נחשבים לשירותים מאתרים מקושרים.

8.2 השירותים המסחריים כרוכים בתשלום תמורה הנדרשת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. תנאי השירותים המסחריים וכן ,תנאי התשלום בגינם יתפרסמו במקומות המיועדים לכך באתר או ימסרו לך בע”פ או בכתב על ידי החברה. התמורה בעבור השירותים המסחריים תגבה ממך באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות אמצעי תשלום אחר. החברה אינה נוהגת לשמור את פרטי אמצעי התשלום במאגרי המידע שבבעלותה. לעוד מידע בנושא אנא ראה את מדיניות הפרטיות של החברה.

8.3 החברה רשאית לשנות מעת לעת את מגוון השירותים המסחריים, להחליפם, לבטלם, להוסיף עליהם וכן לשלול זכות רכישה באתר והכל לפי שיקול דעתה של החברה וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

8.4 ביצוע התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאים של צדדים שלישיים אלה. הנך נושא באחריות הבלעדית לשאת בכל עמלה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום אותם תכבד החברה. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות נדרשות.

8.5 עסקאות על ידי קטינים: על מנת להירשם (או לרשום את ילדייך) ו/או לשלם עבור שירותים מסחריים ו/או להיות צד להתקשרות בינך לבין החברה ו/או לבצע כל פעולה משפטית מחייבת אחרת, עלייך להיות אדם בגיר (מעל גיל 18) ובעל/ת כשרות משפטית לביצוע אחד או יותר מהפעולות לעיל, אלא אם קיבלת את הסכמת הוריך/אפוטרופוס.

8.6 ביטול עסקת שירותים מסחריים: משתמש/ת ת/יהא רשאי/ת לבטל עסקה, בהתאם למדיניות הביטולים של החברה ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (“חוק הגנת הצרכן”). את מדיניות הביטולים של החברה ניתן למצוא כאן.

9. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, החברה, ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

10. פניה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ותנאי השימוש, כולל ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ביטול שירותים מסחריים, לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא”ל moked@caesarea.com.

עדכון אחרון: אפריל 2024